Lidmaatschap

Procedure inschrijving nieuwe leden:

Elk aspirant lid wordt aan de leden voorgesteld d.m.v. publicatie van uw naam, adres woonplaats in het clubblad. Door ondertekening van het inschrijfformulier verleent u toestemming voor publicatie van uw gegevens. Alvorens tot publicatie kan worden overgegaan, dient u uw contributie te hebben voldaan.

Leden kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van het clubblad met redenen omkleed bezwaar maken tegen toelating van nieuwe leden. Het bestuur beslist in de eerstvolgende bestuursvergadering na afloop van de 14 dagen termijn omtrent de toelating en informeert het adspirant-lid omtrent haar beslissing.

Contributie:

De contributie bedraagt € 35,00 per jaar.
Voor een gezinslid bedraagt zij € 10,00 per jaar.
De éénmalige inschrijfkosten bedragen € 5,00.
Voor buitenlandse leden bedraagt de contributie i.v.m. extra portokosten voor het clubblad € 40,00 per jaar.

 

Wordt u lid na 1 juli dan hoeft u een ½ jaar contributie van het lopende jaar over te maken mits u gelijktijdig de contributie van het daaropvolgende jaar overmaakt (conform artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement).

Het bedrag kunt u overmaken op rekening NL 89 RABO 030 7230 821 t.n.v. de Nederlandse Barsoi Club. p/a. Luiten Ambachtstraat 29, 4944 AS Raamsdonk

 

Print hier het: Inschrijfformulier NBC Raamsdonk 2022

Dit formulier ontvangen wij graag van u retour.

Zenden naar:
Ledenadministratie NBC
Luiten Ambachtstraat 29
4944 AS Raamsdonk

 

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact op via: penningmeester@barsoiclub.nl