Lid worden.

De Club stelt zich ten doel het centrale aanspreekpunt voor de nederlandse, en geïnteresseerde buitenlandse, Barsoi-liefhebber te zijn.

Procedure inschrijving nieuwe leden:

Elk aspirant lid wordt aan de leden voorgesteld d.m.v. publicatie van uw naam, adres woonplaats in het clubblad. Door ondertekening van het inschrijfformulier verleent u toestemming voor publicatie van uw gegevens. Alvorens tot publicatie kan worden overgegaan, dient u uw contributie te hebben voldaan.

Leden kunnen binnen 14 dagen na het verschijnen van het clubblad met redenen omkleed bezwaar maken tegen toelating van nieuwe leden. Het bestuur beslist in de eerstvolgende bestuursvergadering na afloop van de 14 dagen termijn omtrent de toelating en informeert het adspirant-lid omtrent haar beslissing.

Contributie:

De contributie bedraagt € 35,00 per jaar.
Voor een gezinslid bedraagt zij € 10,00 per jaar.
De éénmalige inschrijfkosten bedragen € 5,00.
Voor buitenlandse leden bedraagt de contributie i.v.m. extra portokosten voor het clubblad € 40,00 per jaar

Wordt u lid na 1 juli dan hoeft u een ½ jaar contributie van het lopende jaar over te maken mits u gelijktijdig de contributie van het daaropvolgende jaar overmaakt (conform artikel 9 van het Huishoudelijk Reglement).

Het bedrag kunt u overmaken op rekening NL 89 RABO 030 7230 821 t.n.v. de Nederlandse Barsoi Club.

Het inschrijfformulier kunt u hier vinden

Mocht u nog overige vragen hebben neem dan contact op via: penningmeester@barsoiclub.nl